Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Essays

Stortingets krisepakke og frie kunstnere

Såvidt vi kan se er Norge det andre landet i Skandinavia og Europa der det nå kommer i gang konkrete tiltak rettet mot frie kunstnere som nå står overfor faren for et betydelig inntekstbortfall. Tiltak diskuteres også andre steder.

I Tyskland ba delstatenes kulturministre i sitt ordinære møte 13. mars 2020 med den føderale kulturministeren Monika Grütters, om — slik også det tyske Rådet for kulturorganisasjoner, Deutsche Kulturrat, allrede hadde foreslått — at det opprettes et et nødhjelpsfond i regi av kulturmyndighetene på føderalt nivå og på delstatsnivå. Dette fondet skal særlig rettes mot uavhengige kunstnere og kulturarbeidere, såvel som mot private kulturinstitusjoner og kulturarrangører.

Kulturminister Monika Grütters hadde dagen før erklært at hun forpliktet seg til å organisere et slikt nødhjelpsfond. Administrerende direktør for det tyske Kulturrat, Olaf Zimmermann, sa: «Delstatenes kulturministre fulgte opp vårt forslag om å opprette et nasjonalt nødhjelpsfond for inntektstap for frilanskunstnere og kulturindustrien utløst av koronakrisen. Det er svært gledelig at vårt forslag om at dette skal gå gjennom det føderal Kulturstiftung og kulturstiftesene i delstatene har blitt mottatt av åpne ører. Vi forventer nå raske avtaler mellom føderale og delstats-myndigheter slik at nødhjelpsfondet raskt kan starte!»

I Tyskland satser man altså på at den viktigste, og mest målrettede, delen skal utformes godt forankret i nasjonal kulturpolitikk, med initiativet tatt fra de ansvarlige politikerne selv. I Norge ble regjeringens famlende hjelpeløshet, den uvilje til å sette inn tiltak overfor utsatte arbeidstakere, og utforstand for frilansende kunstneres problemer, tydeliggjort i lanseringen av økonomiske krisetiltak før helgen, et startskudd for at opposisjonen på Stortinget tok regi over prosessen.

I Stortinget i Oslo ble det i dag oppnådd enighet basert på et bredt flertall, om en serie tiltak som det pålegges Regjeringen å gjennomføre. Pressemeldingen som beskriver de enkelte tiltakene er gjengitt nedenfor. I motsetning til den tyske løsningen er tiltakene basert på en liten dreining og justering av ordinære støtte- og tilskuddsordninger forvaltet av NAV, det nasjonale organet for forvaltning og fordeling av trygdeytelser og sosialstønad.

Blant de tiltakene som foreslås i dag fra Stortinget, er følgende av særlig relevans for artister innenfor performativ kunst, de som opererer innenfor det som gjerne beskrives som gig-økonomien,

Selvstendig næringsdrivende og frilansere: ​​Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6 [ganger grunnbeløpet i Folketrygden, i dag 599 148 kroner]. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

​​Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Stortinget ber dessuten om at

Regjeringen skal redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres fra 16 til 3 dager. Videre bes regjeringen om å gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet, med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Dessuten konkretiserer Stortingets flertall et forslag vedrørende såkalte omsorgspenger, dvs. Folketrygdens dekning av inntekstbortfall i forbindelse med behov for omsorg overfor barn på grunn av barnets eller ordinær daglig barnepassers sykdom. Stortinget ber om at:

Regjeringen midlertidig dobler ordningen med omsorgspenger. Regjeringen skal også innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Det understrekes at uthevinger og innskudd er våre. Det første punktet er nok antakeligvis det viktigste for frilanskunstnere. Men mange er nok også i en livsfase der man har mindreårige barn. Da vil også det siste punktet være svært relevant.

Den særlige ordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere gjelder fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Inntekstbortfallet kom vel for de fleste i forbindelse med at Regjeringen stengte for større kulturarrangementer 11. mars eller alle arrangementer 12. mars. Det innebærer at dag 17 er enten fredag 27. eller lørdag 28. mars.

Vi legger merke til følgende;

  • Skissen fra Stortinget sier ingenting om hvordan ordningene for skal samordnes og avregnes mot hverandre, det er dermed å anta at de ordinære samordningsregler i NAV vil gjelde,
  • og det gis ingen begrunnelse for hvorfor innslagspunktet til den særlige ordningen for selvstendige og frilansere er 16 dager etter inntektsbortfallet, mens andre innslagspunkt endres til 3 og 4 dager.

Angående omsorgspenger er det ikke sagt i dokumentet hvorvidt dette skal gjelde der omsorgsbehovet skyldes at barnehager og skoler er stengt. Men dette faller inn under hva arbeids- og sosialminister Terje R Isaksen sa 12. mars;

– Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen. Regjeringen vurderer også reglene,

– Når skoler over hele landet er stengt og situasjonen er uavklart, sier det seg selv at disse dagene kan bli brukt opp. Regjeringen følger utviklingen og vil også vurdere å utvide antall dager foreldre kan være hjemme, og vi vil vurdere å gjøre ordningen mer fleksibel slik at man ikke har brukt opp én hel dag hvis man er én time hjemme.

Selv om det ikke sies eksplisitt av Stortingsflertallet hvorvidt de ordinære tidsavgrensinger for omsorgspenger, 10 (ved ett elelr to barn) eller 15 dager (ved tre eller flere barn) pr kalenderår pr forelder, gjelder, er det nok slik å forstå at når Stortinget ber «regjeringen midlertidig doble ordningen» betyr det en dobling av antall dager til 20 og 30 dager per forelder. Det innebærer at man ordinært i alt har rett til 40 eller 60 dager for hver husstand eller familie.

Det sies ikke i vedtaket om de som har kronisk syke barn, og derfor utvidet rett til omsosrgsdager, også automatisk for doblet det innvilgde antall omsorgsdager.

Et uavklart spørsmål er hvilket inntektsgrunnlag som skal brukes for beregning av disse ordningene. I omtalen av NAVs beregning av dagpenger sier man, «Disse inntektene tas ikke med i beregningen av dagpenger: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger, pensjon og engangsstønad ved fødsel»! For at den nye særordningen og omsorgspenger bør det være en selvfølge at frilans-kunstneres næringsinntekter inkluderes!

Men for det store flertallet av de som er rammet av det pålagte yrkesforbudet for frie kunstnere, er det nok formuleringen «utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning» som er en av de aller viktigste i dokumentet. Spørsmålet er hvor lenge det vil ta å få på plass de nødvendige skjema og retningslinjer, samt hvor raskt NAV kommer til å gjennomføre prosessen med å gjøre de nødvendige beslutninger for alle de enkeltvedtak om bidrag som Stortingets plan forutsetter. Og dermed hvor lang tid det vil kunne ta før NAVs klienter kan forvente å få utbetalt tilskuddet.

Når tilskuddene kommer til utbetaling, vil jo for mange kunstnere være et nøkkelspørsmål! Regninger, lånerenter, skattekrav, osv. utsettes ikke fordi om NAV bruker lang tid. Det hjelper ikke kunstneren stort om pengene først blir utbetalt til jula 2020!

Til dette: I omtalen av ordningen med dagpenger, sier NAV at grunnlaget for beregningen av disse er,
«lønnsinntekt som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger». NAV fortsetter deretter, «Disse inntektene tas ikke med i beregningen av dagpenger: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger, ….».

Spørsmålet om næringsinntektens rolle vil jo være et spesielt sentralt felt for frilansende musikere. Inntekten deres er jo i hovedsak næringsinntekten fra den enkeltes enkeltpersonsforetak. Den personlige inntekten fra kunstvirksomheten, det som misvisende er det som blir sett som «inntekt i næring», er da overskuddet av «næringsregnskapet», etter at kostnader i næring — i gamle dager het vel dette «utgifter til inntekts erhvervelse» — er fratrukket. Men da blir NAVs beregningsmodell eventuelt stilt overfor en betydelig utfordring, eller problem sett fra kunstnerens ståsted. For selv om inntekten av kunstaktivitetene bortfaller, betyr ikke det nødvendigvis at alle utgiftene bortfaller.

Men i dag er det som sagt over, ingen som kan si noe om som det konkrete innholdet og reglement, om beregningsgrunnlag og søknadsskjema.

Og ikke minst, vedtaket sier at det skal igangsettes «straks NAV har en teknisk løsning» på plass. Hvor lang tid kommer det til å ta? Og så: Hva kommer behandlingstida i NAV til å bli!

Som nevnt over, ba Stortinget regjeringen også «komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet». Hva dette vil være er ukjent, og i hvilken grad det vil være rettet mot erformative kunstnere. salt peanuts* vil følge med på den videre utviklingen.

Når kommer kulturminister Abid Raja på banen?

Tekst: Johan Hauknes
Foto: NRK

Enighet om økonomisk krisepakke på Stortinget_

 

Skriv et svar