Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Innlegg

Notater ved årets slutt 2020

(scroll for english version)
2020 har på tross av å være et korona-år med nedstenginger og avlyste konserter og festivaler, vært et aktivt år for salt peanuts*. Vi har brukt tiden godt, i løpet av året har vi besøkt de festivalene vi har hatt muligheter til å besøke, anmeldt en til to plater hver dag, og fulgt nyhetene innenfor jazzen, spesielt i Skandinavia, på en god måte.

salt peanuts* er et nettmagasin for «improvised and other strong music». Det vil si at vi ikke kun skriver om den jazzen og den improviserte musikken vi liker å omgås med, men også annen musikk som står oss nær, i hovedsak verdensmusikk og folkemusikk i alle former.

I de senere årene har dessverre store deler av jazzjournalistikken beveget seg mer og mer til å se ut som en del av jazzindustriens PR-avdeling. Det går lenger og lenger tid mellom hver gang man kan lese en virkelig kritisk omtale av en plateutgivelse. Altfor mange jazzskribenter skriver i dag kun om den musikken de selv liker, og unngår å skrive om plater og konserter som ikke faller i smak. Vi vil hevde at jazzen er den eneste kunstarten dette blir akseptert. Hvordan hadde vi reagert om kunstutstillinger, filmer, teater og bøker kun hadde fått gode anmeldelser? Hadde vi ikke følt oss lurt om vi hadde gått på kino, på teater eller på en kunstutstilling etter å ha lest en hyllende anmeldelse og det viste seg at det vi så og hørte hadde vesentlige mangler og feil?

I salt peanuts* mener vi det er viktig å fortelle både leserne og musikerne hva vi mener om produktet og hvordan vi vurderer dem. Om vi ikke vurderer det vi hører som godt nok, skal vi også begrunne godt hvorfor, på akkurat samme vilkår som man gjør det innenfor andre kunstarter.

Med en arbeidende stab på tre personer, har vi omtalt, anmeldt og rapportert fra mer enn 90 konserter, fordelt på jazzklubber i Oslo (hovedsakelig Victoria – Nasjonal jazzscene og Kafe Hærverk) og København (de viktigste er Klub Primi, Mandagskluben, Koncertkirken og JazzCup).

Når dette forferdelige året endelig er over vil vi ha anmeldt mer enn 630 plateinnspillinger. I hovedsak er disse utgitt i Norden og Europa, men også en rekke amerikanske utgivelser av interesse for skandinaviske lesere er omtalt. Vi vil med dette takke de mange iherdige musikere, plateselskaper og distributører for har sendt oss CD-er og LP-er. Også takk til de som har møtt opp på døra med utgivelser, alt dette utgivelser vi har lyttet til og skrevet anmeldelser av. Disse albumene gir oss ikke bare mulighet for anmeldelser, men også mulighet for å gi mer fyllestgjørende og kvalitativt bedre anmeldelser av konserter og festivaler av de samme musikere.

I tillegg har vi skrevet og publisert i underkant av 100 nyhetsmeldinger fra jazzlivet, vi har publisert intervjuer og essays, skrevet både av våre egne medarbeidere og andre, og vi har publisert flere leserinnlegg som vedrører jazzlivet i Skandinavia og Europa. Vi har dessuten også informert vår leserkrets gjennom i alt åtte nyhetsbrev med mye eget innhold.

Alle våre medarbeidere bidrar gratis til salt peanuts*. Med noen få unntak dekkes alle utgifter av med drift, utvikling og investering av bidragsyterne selv. Det eneste vi ikke betaler selv, er plater, konserter og festivaler vi lytter til, besøker og anmelder, helt i tråd med lang og veletablert pressepraksis. Ideelt sett skulle alle bidragsytere bli honorert for sin innsats på et nivå som reflekterer den arbeidsinnsatsen som legges i det. Dette er i dag ikke mulig å gjennomføre innenfor musikkjournalistikk. Hverken private medier eller samfunnet har i dag betalingsvilje til å gjøre dette.

All arbeidsinnsats nedlagt for salt peanuts* er ubetalt, i løpet av ett år nedlegger vi i alt flere hundre dagsverk med gratisinnsats. Alt dette for å gi skandinaviske musikere en mulighet til å komme ut med sin musikk slik at våre lesere kan gjøre seg kjent med denne. Alt for å sikre at musikken omtales på en kvalitativt god og faglig begrunnet måte.

I enkelte tilfeller ønsker noen festivaler å invitere oss og bidra med å dekke deler av våre reise- og oppholdsutgifter. Vi inngår helst ikke slike avtaler, men noen ganger er vi nødsaget til å gjøre det. Men vj gjør dette kun når vi vurderer at det vil sikre bredden og kvaliteten av vårt redaksjonelle innhold. Helst ville vi unngå slike avtaler, i det de kan undergrave våre leseres tiltro til vår journalistiske uavhengighet og integritet.

Men da det i dag er umulig å få finansiert og betalt uavhengig og kritisk musikkjournalistikk på områder de store nasjonale mediene anser å være «smale» og av liten interesse for den brede allmennhet, har det vært nødvendig for oss å inngå slike avtaler, ikke minst for å sikre at vår rapportering ikke skal medføre en stor økonomisk belastning for våre skribenter. I disse tilfellene er det en forutsetning fra vår side at festivalen ikke stiller noen som helst betingelse til vår rapportering fra festivalen, verken før eller etter publisering.

I de tilfellene hvor festivalreiser er helt eller delvis dekket av slike tilskudd, opplyser vi om dette i rapportene. Der dette ikke er opplyst, dekker våre representanter alle utgifter med egne, private midler. Dette reiser åpenbart et helt sentralt og viktig spørsmål om redaksjonell uavhengighet og kritisk distanse til konserten, festivalen og albumet som blir anmeldt. Kan våre lesere stole på at de vurderingene som gjøres i tidsskriftet er våre uavhengige faglige vurderinger og ikke er en gjenbetaling til en velvillig festival- eller konsertarrangør?

I salt peanuts* bestreber vi oss hver dag på å ivareta vår redaksjonelle, økonomiske og faglige uavhengighet. Tidsskriftet styres derfor etter Våre lesere skal kunne stole på at salt peanuts* aldri ville gå inn på avtaler der redaksjonelt publiserte tekster er gjenytelser for økonomiske eller andre ytelser til tidsskriftet eller medarbeiderne, eller der det er andre forventninger fra konsertarrangører, musikere eller andre til våre redaksjonelle vurderinger.

Derfor vil vi benytte anledningen til å takke de som så langt har støttet tidsskriftet, og oppfordre også andre venner av salt peanuts* til å støtte det økonomisk, slik at vi kan dekke det europeiske jazzlivet enda bedre i årene som kommer. Ta kontakt med oss om du har penger på kistebunnen du ikke helt vet hva du skal bruke til, og samtidig mener at et uavhengig nettidsskrift som salt peanuts* har livets rett.

Sitter du og tenker at du kunne ha skrevet anmeldelser av plater eller konserter, intervjuer eller temaartikler og ønsker å bidra, skal du ta kontakt, med Johan Hauknes på johan@salt-peanuts.eu om du bor i Norge eller med Jan Granlie på jangranlie@gmail.com

Vi vil rette en stor takk til alle våre gode venner i jazz-verdenen, og håper at alle får en god, rolig og musikalsk jul og et herlig improvisert nyttår. Så krysser vi fingrene og håper på at 2021 blir et vesentlig bedre år enn 2020.

Med ønske om et godt år fra oss i salt peanuts*

………

Notes at year’s end 2020

In spite of 2020 being a year dominated by the corona virus, with lockdown, with cancelled concerts and festivals, it has nevertheless been an active year for salt peanuts*. We have worked efficiently and have, during this year visited and reported from several festivals, have visited and reviewed many concerts, reviewed one or two records per day, seven days a week, and reported a wide range of jazz and other music news, with a particular focus on news from Scandinavia.

salt peanuts* is a web journal, directed at what is expressed by our motto, «improvised and other strong music». We do not write exclusively on jazz and other improvised music, we also report on other kinds of music or other musical expressions that are of interest to us and our readership. This applies to world, traditional and other folk music, as well as contemporary and other music. We are keenly aware of how the concept of jazz and improvised music is constantly changing and co-evolving with a wide range of other musical expressions.

Unfortunately during the later years parts of Scandinavian jazz journalism, as well as other forms of critical writings on music, have moved in the direction of seemingly becoming parts of the music industries own marketing departments. Substantial and critical reviews of albums or concerts are increasingly more and more rare, moving further and further apart. Too many jazz writers seem to concentrate on writing on music that serves their own personal preferences, avoiding to write about albums, records and concerts that they dislike, or otherwise is not to their taste. As we see it, the area of jazz and improvised music is about the only field of art where this seems to be  accepted.

How would you react if the art critic, reviewing exhibitions, film, theatre, literature, only wrote positive, if not glowing, reviews? Wouldn’t you feel led astray, even fooled, if you on the basis of a glowing review went to see a play, a film or an exhibition you later saw had severe flaws or significantly fell short of most standards? Standards you normally expect the critic and reviewer to uphold.

We in salt peanuts* want to give you an honest and well-argued assessment of the album, the concert or the festival. We feel it is important to tell our readers as well as the musicians, how we assess the music, how it communicates, and what does work and what does not. If we do not think the music is up to the standards we see as relevant, we will say so, and we will give a grounded review of it. Just as one would expect in any other form of or expressions of art.

With a contributing staff of just three persons, we have written on, reviewed and reported from more than 90 concerts, mostly from jazz clubs in Oslo and Copenhagen.

At the very end of this horrendous year we will have reviewed more than 630 released records and albums. Most of these are from the Nordic countries and Europe, but they also include American albums that are of interest to our mostly Scandinavian readership. Consequently we want to extend our thanks to hard working musicians, record companies, distributors and managements that have shared all this music with us. These albums do not just give us the possibility of supplying reviews, they also provide us with a well-informed basis for more thorough and qualitatively better reviews and reports from concerts and festivals by the same musicians.

In addition to album reviews we have provided about 100 news report, we have published interviews and essays, written both by our own staff and by others. We have also published leader and debate articles, as well as invited op-eds, on the «wider jazz world» in Scandinavia and Europe. On top of all this we have informed our readership through eight newsletters, many of them with content published exclusively in the newsletter.

It is notable that all our writers and staff contribute to salt peanuts* for free. With very few exceptions, all expenses, editorial, administrative or other, are paid by the contributors themselves. The only thing not systematically paid out of personal pockets are records, concert tickets and festival passes for the events that are covered editorially in the journal. This is in line with a longstanding and well established praxis in the field of editorial and journalistic work.

All work provided for and in the context of salt peanuts* have up to this date been provided gratis. In an ideal world writers and contributors should be reasonably compensated for their work. This is under present conditions not possible. During an average year our contributors provide several hundred man-days for free. All this so that Scandinavian musicians have a chance of getting their music out, and so that our readers can get to know it. All this to ensure that the music can be given a fair and qualitatively good exposure, well grounded in expertise and experience.

In a few cases festivals invite us and contribute with covering parts of our travel and accommodation expenses. We would rather not make such deals, but on a few occasions we are forced to make them. We only enter these agreement when we see that it would contribute to ensuring the scope and quality of our editorial coverage of the festival, and it reduces the financial burden for our contributors. Preferably we would avoid any such deals, as they may contribute to undermining our readers’ trust in our editorial independence and integrity.

But it has proven impossible to fund and pay reasonably for independent and critical journalism on areas that national media deem as of «marginal» or «slight» interest for the dominant common readership, such as coverage of many fields of modern art. Thus it has proven necessary to make such deals, to avoid the journalistic work being an even heavier economic burden on our contributors. In these cases it is a fundamental prerequisite from us that the festival does not make any conditions or expectations on the content of our reports from the festival, whether it be before or after publication.

In those cases where expenses are covered, in part or in total, by the festival, we make this clear in the reports. When there is no such statement in a specific report, our contributors cover all expenses by their own, private funds. This obviously raises an important and key question on our editorial independence and critical distance to the concert, the festival, or the record being reviewed. Can our readers trust that the assessments being made in the journal are independent, expert assessments, and that they are not a repayment to a benevolent festival or concert organizer?

In salt peanuts* we strive every day for ensuring that the independence of our editorial, commercial and expert activities are maintained and enforced. Our readers should be able to trust that salt peanuts* never would enter any kind of agreement where published articles and editorial content are refunding or otherwise returning favours for financial or other provisions to the journal or our contributors. No agreement with any such or other to our journalistic work conditions with festivals, concert organizers, musicians or others will be entered into.

We will take this opportunity to thank those who have supported the journal, and encourage other friends of salt peanuts* to support us financially. This will make it possible for us to continue and improve on our coverage of European jazz during the coming years. If you have savings hidden away that you do not know what to use for, why not support and fund the work of improving journalism in an area that desperately need it. By making contact with us, you can contribute to ensuring salt peanuts* a future life.

If you have a dream of contributing or want to write, photograph or other, on improvised and other strong music, do not hesitate to take contact with the editor, Jan Granlie, at the e-mail address jan@salt-peanuts.eu.

We want to extend our gratitude and our wishes for an excellent, peaceful and musical Christmas, and a smashing improvising new year to all our good friends in the international jazz community. Crossing fingers for and hoping that 2021 will be a significantly better year than 2020 turned out to be.

Greetings from us in salt peanuts*

 

 

Skriv et svar