Nye skiver og bøker


flere skiver og bøker...

Våre podkaster


flere podkaster ...

Skiver du bør ha


flere anbefalte skiver...

Våre beste klipp


flere filmer...

Ledere og debattinnlegg


flere debattinnlegg...

Essays

Fram og tilbake er minst dobbelt så langt

For åpen scene har det de siste dagene foregått et barne-TV uten sidestykke rundt Kongsberg jazzfestival i lokalmiljøet. I denne første av to artikler vil salt peanuts* beskrive den serie hendelser som synes å lede opp til det sirkuset som nå har utfoldet seg i all offentlighet.

I går kveld, torsdag, besluttet styret i jazzfestivalen å trekke tilbake et tidligere vedtak om ikke å fornye avtalen med Kongsberg Gruppen. Denne avtalen gjaldt ett av tre hovedsponsorat for festivalen. Den tidligere avtalen ble inngått i 2014 og gikk ut ved årsskiftet , 31. desember 2020, og ville normalt blitt forlenget for en ny funksjonsperiode for de neste årene.

Styrets nye vedtak torsdag kveld medfører at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i festivalen, og at styret stiller sine plasser til disposisjon:

«Styret i Kongsberg Jazzfestival vedtok i kveld å omgjøre vedtaket som ble fattet i oktober, og utelukker ikke at Kongsberg Gruppen kan fortsette som hovedsponsor. Styret tar selvkritikk for hvordan de har håndtert saken.

Styret informerte torsdag kveld alle funksjonærer og frivillige om vedtaket som er fattet. De har også informert Kongsberg Gruppen. Styret har også besluttet at de ønsker å begynne prosessen med å kalle inn til et ekstraordinært funksjonærmøte og stiller samtidig sine plasser til disposisjon»

Kongsberg Gruppen og jazzfestivalen
I flere år har det vært en kulturpolitisk debatt rundt Kongsberg Gruppens sponsorering av festivalen. Særlig har nettverket rundt Motvind Kulturlag, med Anders H. Røysum og Hans P- Kjorstad med flere i spissen, vært aktive. Motvindfestivalen ble igangsatt som en politisk motfestival mot sponsoreringen fra våpenproduksjon. Men også andre musikere har reist sin stemme. Det tør være velkjent og bemerkelsesverdig at den internasjonalt meriterte svenske saksofonisten Mats Gustafsson har vært svært uttalt i sin kritikk av dette sponsoratet. Gustafsson har derfor heller ikke spilt på Kongsberg jazzfestival på flere år. Det er også andre musikere som har boykottet festivalen med henvisning til dette sponsoratet.

Særlig burde det ha vært et alvorlig signal for festivalledelsen da også musikkfestivalen Serendip, organisert av studenter ved Norges Musikkhøgskole, i 2019 avsluttet samarbeidet de hadde hatt med Kongsberg jazzfestival om presentering av studentband under festivaluka.

For de av våre lesere som ikke har full oversikt over saken, bidrar vi her med en tidslinje rundt saken. Men aller først, hva er Kongsberg Gruppen?

Kongsberg Gruppen representerer en svært stor del av historien om det moderne Kongsberg. Tidlig på 1800-tallet ble Kongsberg Våpenfabrikk, eller bare KV, etablert, med primært siktemål å sørge for forsyninger til eget forsvar. Børsa Krag-Jørgensen og dens internasjonale suksess er et velkjent utslag av denne historien. Fra starten i 1814 var fabrikken eid av Kongen, av staten.

I tida etter andre verdenskrig endret våpenfabrikken karakter, og ble etter hvert en stor internasjonal eksportør av høyteknologiske våpen, ikke minst den såkalte Penguin-raketten. Men det var også et bredt spektrum av andre produkter og aktiviteter med bred internasjonalt nedslagsfelt.

Argumentet kritikken av at den norske stat var en våpeneksportør ble møtt med i Stortinget ig i offentlighet var hele tiden at det var etablert et strengt reguleringsregime, med omfattende kontroller, for å sikre at eksport ikke skjedde til krigførende eller på andre måter ikke aksepterte kunder. KVs kunder forpliktet seg også til ikke å videreselge våpenmaterialet til aktører som brøt disse reguleringene.

Det har i alle år vært sådd betydelig tvil om disse reglementene, avtalene og forskriftene har blitt etterlevd. Alle argument og fortellinger om at KVs våpen dukket opp på krigsscener over store deler av verden, avfeid og forsøkt bortforklart med smugling og videresalg fra KVs kunder. På midten av 1980-tallet sprakk KV, men da ikke som følge slike brudd. Det var brudd på de såkalte COCOM-reglene – som forbød salg av strategisk viktige varer til Sovjet-sfæren – som ble spikeren i kista. Den utløsende faktoren var ikke eksport av våpen, men av datastyrte verktøymaskiner.

Da KV ble etablert var Kongsberg i krise, Sølvverket var nedlagt, og lokalmiljøet var i ferd med å gå under. Etter 1950 var det det statlige KV som på mange måter skapte det nye og moderne Kongsberg, det som førte til at Kongsberg ble et viktig senter i Norge for numerisk styring og kontroll, samt annen reguleringsteknologi.

I 1987 ble KV oppgitt, oppdelt og for store deler solgt ut. Det førte til etableringen av det som i dag er TechnipFMC, festivalens generalsponsor, og til et statlig selskap som ble kalt Norsk Forsvarsteknologi. Av internasjonale og kommersielle grunner turte man ikke ta tilbake Kongsberg-navnet etter renommeé-tapet på 1980-tallet før på midten av 1990-tallet.

Aksjeselskapet Kongsberg Gruppen ASA (KOG) består i dag av tre deler, Kongsberg Digital, Kongsberg Maritime og Kongsberg Defence & Aerospace. Det er den siste delen som er målet for kritikken av KOGs sponsorat. Den delen av det gamle KV som leverte deler til F16-jagerflyet fller utenfor dette. Den delen ble solgt til Volvo på 1990-tallet og er i dag et separat selskap, GKN Aerospace. Dette leverer komponenter til jetmotorer for både kommersielle og militære fly. Men dette selskapet er altså ikke en del av KOG.

Fortellingen om KOG som hovedsponsor har ikke som man skulle tro, en lang historie. Riktignok har Kongsberg Gruppen støttet festivalen på andre måter, men statusen som en av tre hovedsponsorer for festivalen går ikke langt tilbake. I 2014 ble KOG lansert som en av tre såkalte hovedsponsorer, en status som innebærer nivået under såkalt generalsponsor. Pressemeldingen fra 2. juli 2014 er interessant lesning i dag:

«Kongsberg Gruppen, som fyller 200 år i år, har i mange år vært en av jazzfestivalens støttespillere. Nå blir de en av tre hovedsponsorer til Kongsberg Jazzfestival. Avtalen underskrives når Jazzfestivalens 50-årsjubileum starter onsdag.

– Avtalen har en verdi på flere millioner kroner. … Stødige sponsorater gjør det mulig for en liten by som Kongsberg å arrangere Norges største jazzfestival, forteller festivalsjef Kai Gustavsen. …»

Det har i tiden etter dette vist seg svært vanskelig å få innsyn i pengestrømmene til festivalen. Ikke minst har det vært så godt som umulig å få slått fast hvor stor del av festivalens inntekter som kommer fra forsvarsdelen av KOG. Tidligere festivalsjef Kai Gustavsen redegjorde til slutt i en tidligere debatt med Motvind Kulturlag for at KOGs bidrag utgjorde 3 % av festivalens inntekter (se nedenfor).

Vi kan på dette grunnlaget anslå at av de samlede inntektene i regnskapet for 2019, 35,6 millioner kroner, utgjør sponsormidlene fra KOG kun rundt 1 millioner kroner! Vi snakker altså om et bidrag fra våpendelen av KOG på maksimalt 500 000 kroner! I det offentlige regnskapet for 2019 er sponsorinntekter ført med 2,9 mill kroner i alt, eller 8 % av de samlede driftsinntektene. Støtten fra KOGs forsvarsdel utgjør dermed mindre enn 20 % av de samlede sponsorinntektene, og mindre enn 1,5 % av festivalens inntekter.

Much ado about nothing
I løpet av flere års debatt mellom festivalen og musikere, om det etisk og kulturmessig problematiske i at festivalen lot seg sponse av en våpeneksportør, har festivalen gjennom festivalsjef Kai Gustavsen avvist at det er noen som helst grunn til å avslutte eller endre samarbeidet mellom festivalen og KOG. Et tilsvar fra Gustavsen på Motvinds kritikk ble publisert på festivalens kjemmesider i februar 2019 i forkant av Motvinds publisering av et eget magasin fra Motvind Kulturlag som drøftet spørsmålet. Under ByLarm dette året ble problemstillingen også reist i en paneldebatt 1. mars.

Gjennom tilsvaret avviste Gustavsen på vegne av festivalen å ta nærmere stilling til problemstillingen og avviste forslaget om å avsluttet sponsoravtalen, med henvisning til KOGs posisjon i lokalmiljøet.

Det som skjer seinere er foreløpig uklart, ikke minst hva gjelder sammenhengene mellom hendelsene. Men vi presenterer dem fortløpende som enkelthendelser, uten at vi påstår her og nå at det er sammenhenger mellom alle disse. Men sammenfallet er slående.

I oktober 2020 fatter – nærmest ut av ingenting – styret i festivalen et vedtak om ikke å fornye sponsoravtalen med KOG når den utløp 31. desember. Det er ikke framlagt noe referat eller saksdokumenter fra dette styremøtet, og i årsberetningen for festivalens generalforsamling, det såkalte «funksjonærmøtet», nevner ikke styret dette vedtaket overhodet. Om styret var delt eller ikke er uklart, men i debatten de siste dagene har minst ett av styremedlemmene avvist å ha vært med på et slikt enstemmig styrevedtak.

I forkant av funksjonærmøtet 7. november, legger valgkomiteen fram et forslag til nytt styre, der tidligere styreleder Juel Rye ikke var innstilt som fortsatt leder av styret. Valgkomiteen foreslo som styreleder en person med bred forretningsmessig lederbakgrunn, ikke minst fra FMC og KOG.

Dagen før funksjonærmøtet ble det framlagt et «benkeforslag», et motforslag til valgkomiteens innstilling, der Juel Rye var foreslått gjeninnsatt som styreleder. Etter dette trakk raskt valgkomiteen sitt forslag, og benkeforslaget ble vedtatt på generalforsamlingen.

Bak denne protesten mot valgkomiteens forslag sto tre avtroppende styremedlemmer og sju av gruppelederne i festivalen. En såpass tung forsamling bak et motforslag tyder på heftige kamper bak teppet.

Da det nye styret så på tirsdag denne uka gikk ut med at man ikke vil fornye avtalen med KOG, brøt Armageddon løs på den lokale scenen, blant annet i sosiale medier, men kanskje særlig i den lokale Laagendalsposten. I denne stormen, der også lokale politikere med ordføreren i spissen, hiver seg på, virker det som om styret i jazzfestivalen har begått majestetsfornærmelse og harakiri, samtidig. Redaktøren av lokalavisa, Jørn Steinmoen, mener at styret i festivalen bør trekke seg på bakgrunn av vedtaket om ikke å forlenge sponsoravtalen med KOG. Du kan lese Motvinds tilsvar til denne lokale debatten her. Tilsvaret ble sendt på torsdag ettermiddag. Dette svaret er i dag publisert på Laagendalspostens nettsider.

Etter et par dagers rabalder, sendes det sent på kvelden torsdag ut en pressemelding fra jazzfestivalen med tittelen «Jazzfestivalen omgjør vedtak». Her uttaler styret innledningsvis at «Styret i Kongsberg Jazzfestival vedtok i kveld å omgjøre vedtaket som ble fattet i oktober, og utelukker ikke at Kongsberg Gruppen kan fortsette som hovedsponsor. Styret tar selvkritikk for hvordan de har håndtert saken». Du kan lese pressemeldingen i sin helhet her.

Og så, i dag er ordføreren sitert på framsiden av nettutgaven av Laagendalsposten med at «Festivalen bør komme med en skikkelig unnskyldning»! Og festivalen og kommunens støtte til festivalen blir tema for diskusjon i formannskapet i Kongsberg kommune.

Les vår lederkommentar om dette her.

Tekst: Johan Hauknes

Skriv et svar